2

 

Thuế Điện Tử Hải Quan Bảo Hiểm Xã Hội Viettel – CA Hoá Đơn Điện Tử Internet Viettel

Tra cứu TT người nộp Thuế

– Tra cứu TT hoá đơn

– Đăng ký Người Sử Dụng VNACCS

– Doanh nghiệp ĐK Chữ Ký Số

– Tra cứu đơn vị tham gia BHXH

– Tra cứu mã số BHXH

Tra cứu thời hạn CKS

Kiểm tra môi trường ký số

– Tra cứu Hoá Đơn điện tử

Hướng dẫn Sử Dụng + Cài Đặt

Tra cứu Hoá Đơn

Tra cứu Cửa Hàng gần nhất

TỔNG HỢP CẤC TOOL VÀ BỘ CÀI PHẦN MỀM CẦN DÙNG

HTKK update

Itaxview update

Addon & ESigner 1.0.8 thuedientu

Java 7u3

Tải chứng thư số Viettel-CA

Addon IE Tab

Phần mềm vBHXH

Hướng dẫn sử dụng vBHXH 

Hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp

– Tool mở khoá USB Token 

Tool Gia hạn USB Token

Tool xoá Key rác Token

– Tool ký số hoá đơn bằng USB

– Java 8u21

Mô tả Webservice

Mẫu hợp đồng dịch vụ Viễn Thông

Bảng báo giá Internet Doanh Nghiệp